Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1. “Opdrachtgever”: iedere (rechts) persoon die met Conversive B.V. een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.2. “Conversive”: Conversive B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die optreedt als opdrachtnemer.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de door Conversive aangeboden diensten.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Conversive derden inschakelt.

2.3. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Conversive heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan de Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

2.5. Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Conversive het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor de Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

 

 1. Aanbieding

3.1. Alle aanbiedingen van Conversive zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Conversive schriftelijk anders is vermeld.

3.2. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven. Conversive is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 1 maand wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 1 maand plaatsvindt, heeft de Conversive het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen (en offertes) zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en of 1 juli) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.

 

 1. Uitvoering

4.1 Conversive zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Conversive kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door de Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

4.2. De Opdrachtgever verleent aan Conversive voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen. De Opdrachtgever stelt Conversive op de hoogte van alle vergelijkbare, andere, met de opdracht gerelateerde activiteiten en inspanningen.

4.3. Conversive heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het te allen tijde beschikbaar zijn van de website waarop de dienstverlening van Conversive van toepassing is.

 

 

 1. Overeenkomsten met derden

5.1. Conversive zal bij de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk opdrachten bij derden plaatsen.

5.2. Zij zal de betreffende overeenkomsten uitsluitend aangaan namens en voor rekening van de Opdrachtgever die Conversive daartoe volmacht heeft verleend.

5.3. De Opdrachtgever erkent dat op de opdracht dan wel contract, de algemene leveringsvoorwaarden van de betreffende exploitant van toepassing kunnen zijn en dat de exploitant en/of Conversive die algemene leveringsvoorwaarden jegens de Opdrachtgever als adverteerder, kan doen gelden. Indien van toepassing zal Conversive op verzoek aan de Opdrachtgever voor het geven van de opdracht een kopie van die algemene leveringsvoorwaarden doen toekomen.

5.4. Conversive kan voordelen genieten in de vorm van kortingen, commissies of anderszins, zoals bijvoorbeeld door de media-exploitant aan Conversive verleende volumebonussen met betrekking tot de van alle cliënten van Conversive gegenereerde mediaomzet bij de mediaexploitant, en/of andere financiële voordelen. Deze voordelen komen volledig ten gunste van Conversive, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in aanbieding, offerte of contract.

 

 1. Extra werkzaamheden

6.1. Conversive heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen, besprekingen en of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

 

 1. Wijzigingen

7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Conversive zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen of aanvullingen onverenigbaar zijn met de oorspronkelijke overeenkomst, kunnen bij annulering door Opdrachtgever kosten in rekening gebracht worden voor reeds verrichtte werkzaamheden.

7.4. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Conversive gerechtigd de kosten hiervan bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Conversive zal de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

7.5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Conversive daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7.6. In afwijking van lid 3 zal Conversive geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

 1. Meetsysteem

8.1. Voor alle diensten van Conversive wordt het meetsysteem ANT gebruikt om vertoningen, bezoeken, transacties en overige campagne resultaten te meten.

8.2. §De Opdrachtgever levert volledige medewerking aan de technische implementatie van de benodigde tracking technologie op de website van Opdrachtgever en is verantwoordelijk voor een correcte implementatie en functioneren aan de zijde van de Opdrachtgever.

8.3. Er ontstaan altijd meetverschillen bij het gebruik van meerdere meetsystemen. Een meetverschil tussen ANT en de overige meetsystemen is geen aanleiding voor aanpassingen aan ANT en/of de registratie van resultaten.

8.4. Kosten van ANT worden berekend op basis van alle geregistreerde views en clicks. De registratie van campagne resultaten in ANT is leidend voor facturatie.

8.5. Indien er problemen ontstaan met de functionering van de tracking en er niet of niet volledig gemeten wordt, dan is Conversive gerechtigd om gemiste omzet op basis van nacalculatie te factureren. De formule hiervoor is het aantal kliks maal € 0,15. 8.6. Set-up en licentiekosten worden berekend per individueel implementatietraject zijnde één orderproces en één landingspagina binnen één domein aan de zijde van de Opdrachtgever.

 

 1. Toegang

9.1. Conversive krijgt volledig toegang tot alle aangesloten affiliate netwerken en andere media die ingezet worden door Opdrachtgever.

9.2. Opdrachtgever biedt inzicht in totale website statistieken middels het gebruikte website analyse programma. 9.3. Opdrachtgever geeft inzicht in de totale online verkoopresultaten van de desbetreffende webshop.

 

 1. Verplichtingen Opdrachtgever

10.1 Opdrachtgever levert volledige medewerking aan het verbeteren van de performance en conversiepercentage van de eigen website.

10.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Conversive aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Conversive worden verstrekt. Hieronder vallen bijvoorbeeld alle relevante ontwikkelingen en marktcommunicatie die van invloed zouden kunnen zijn op de performance van de campagnes, ingezette media en de door Conversive uitgevoerde werkzaamheden.

 

 1. Geheimhouding

11.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aanbiedingen, voorstellen en offertes en de daarin vernoemde prijzen en tarieven zijn altijd vertrouwelijk van aard.

11.2. Conversive behoudt zich het recht voor de naam van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

11.3. De (persoons-)gegevens die via de sites van Conversive of van de Opdrachtgever aan Conversive worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

 1. Intellectuele eigendom

12.1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Conversive verleende diensten, rusten bij Conversive. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

12.2. Alle door Conversive verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, adviezen, templates, ontwerpen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Conversive openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

12.3. Conversive behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12.4. De Opdrachtgever vrijwaart Conversive voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicaties van de aan haar door de Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

12.5. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het advertentie materiaal, waaronder begrepen de presentatie, de inhoud en de kwaliteit daarvan, dat zij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Conversive levert, alsmede voor het tijdig aanleveren van dat advertentiemateriaal.

12.6. De Opdrachtgever garandeert dat het door haar aangeleverde advertentiemateriaal voldoet aan iedere toepasselijke wettelijke bepaling.

 

 1. Contractduur en opzegging

13.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13.2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

13.3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor een zelfde periode, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudens opzegging per aangetekende post tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

13.4. Conversive heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: a) de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend; b) de Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

 

 1. Honorarium

14.1. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Conversive, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

 1. Betalingstermijn

15.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Conversive aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

15.2. In het geval er een voorschot vereist is van de Opdrachtgever voor de inzet van online media, zal Conversive pas aanvangen met bestedingen in deze online media nadat het voorschot bedrag is ontvangen.

15.3. Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn worden per direct alle uitstaande en lopende media bestedingen stop gezet, teruggehaald en/of geannuleerd. De kosten hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever.

15.4. Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

15.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Conversive en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Conversive onmiddellijk opeisbaar zijn.

15.6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.7. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

 1. Aansprakelijkheid

16.1. Conversive is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door: a) fouten in door Conversive verstrekte adviezen, materialen en/of bestanden; b) het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van rapportages; c) aan de Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door de Opdrachtgever; d) inhoud van advertenties of publicaties van anderen; e) het niet opvolgen door de Opdrachtgever van de door Conversive verstrekte adviezen; f) het ongeoorloofd zijn van de door Conversive aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Conversive worden verleend; g) storingen in de elektronische dienstverleningen van Conversive en van derden, zoals providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.

16.2. Conversive is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade (bijvoorbeeld door klikfraude), bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door personen en/of derden die Conversive bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. Conversive is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door personen en/of derden die de Opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

16.3. Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Conversive op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die de Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Conversive, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.4. Schade waarvoor Conversive op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien de Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk melding heeft gemaakt bij Conversive, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

 

 1. Overmacht

17.1. Conversive is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Conversive geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Conversive niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Conversive ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door de Opdrachtgever.

17.2. In geval van overmacht is Conversive gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Conversive gehouden terstond aan de Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

17.3. Indien Conversive bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Vindplaats

18.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Flevoland